Användarvillkor

This Terms of Use agreement was last updated: June 30th, 2016 This Terms of Use agreement is effective as of: July 16th, 2015

Konsumenter

1. UPPFÖRANDE

Om vi finner överträdelser mot EasyQuote.ses Allmänna Villkor kan vi varna medlemmen eller ta bort medlemskontot utan förvarning. Vid tveksamma fall kommer vi ge medlemmen en varning och vi kan stänga av medlemmen under en kortare tidsperiod. Om en medlem har blivit avstängd under en kortare tid och bryter mot EasyQuote.ses Allmänna Villkor igen kan denna medlemmen bli permanent avstängd. Vid allvarliga fall kan polisanmälan göras. När en medlem stängs av permanent försvinner allt som denna användare har skrivit och laddat upp. Om du ser någon som misskött sig och du vill anmäla denna person kan du göra detta genom att skicka ett mail till info@easyquote.se.

 

2. ALLMÄNNA REGLER

Överträdelse mot dessa regler kan resultera i avstängning.

Du får inte använda EasyQuote.se för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, kedjebrev eller intrång i upphovsrättsskyddat material. Om du bryter mot detta kan du bli avstängd och polisanmäld. Vi kan rapportera till er ISP och be dem stänga av ert abonnemang vid överträdelse. Länkning till sidor som innehåller olagligt innehåll är att betrakta som olagligt. Användare som gör sådan länkning är direkt ansvarig för denna förseelse.

Alla försök till dataintrång kommer att polisanmälas. Det är inte tillåtet att ladda upp filer som innehåller virus eller annan kod som kan orsaka skada på webbplatsen eller för dess användare.

Du måste fylla i korrekt information om dig själv som medlem. Du måste ange korrekt namn, e-post samt mobilnummer som obligatoriska uppgifter. Om du väljer att fylla i resterande information måste denna vara korrekt. Om en presentation inte är personlig kan den raderas efter att en varning delgivits personen.

3. RÄTTIGHETER DU GER EASYQUOTE.SE

Easyquote.se har rätt att kopiera, ändra, visa upp och distribuera material du publicerar såsom annonser, offertförfrågningar på EasyQuote.se i samband med marknadsföring av sidan utan skyldighet att betala ersättning. Detta gäller inte privata meddelanden.

4. ANVÄNDARUPPGIFTER

EasyQuote AB, organisationsnummer 556816-7208, är personuppgiftsansvarig. EasyQuote.se värnar om din personliga integritet. Användaruppgifter samt övrig kontaktinformation som anges på EasyQuote.se skall vara korrekt. Medlemskap på EasyQuote.se kräver att EasyQuote.se registrerar ditt namn, e-mailadress och mobilnummer. Syftet med denna registrering är att användaren ska kunna använda EasyQuote.se och dess funktioner samt att förhindra och underlätta spårning av överträdelser av de Allmänna Villkoren. Vid skapande av en offertförfrågan eller medlemsregistrering så godkänner du att dina kontaktuppgifter lämnas till de företagen som visat intresse för uppdraget. Detta görs genom att leverantörerna har möjlighet att köpa din kontaktinformation via förmedlingstjänsten EasyQuote.se. Genom att använda EasyQuotes.se godkänner du att dina uppgifter kan komma att överlåtas, leasas eller bytas. Det kan även förekomma att vi lämnar ut ovanstående uppgifter till företag/webbsidor vi samarbetar med. Syftet med detta utbyte kommer då vara att samarbetet ska främja användarna på EasyQuote.se. EasyQuote.se förbehåller sig även rätten att överlåta dina uppgifter i samband med försäljning av hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Vidare kan EasyQuote.se utan ditt tillstånd ge ut personliga uppgifter till andra företag eller myndigheter om aktuell lagstiftning kräver det eller om det krävs för att upprätthålla eller skydda EasyQuotes egendom eller kontraktsrättigheter. Adressuppgifter kan också användas för analys, utveckling och information. Det kan bli aktuellt att EasyQuote.se överlåter statistiska uppgifter till externt företag inom och utanför EU/EES för marknadsförings- och marknadsundersökningsändamål. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns - t.ex. personuppgiftslagen - för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen. Uppgifterna är nödvändiga för att användaren ska kunna använda EasyQuote.se och dess funktioner på återkommande basis.

Genom att acceptera reglerna samtycker användaren till den behandling av personuppgifter som beskrivits under 4. Användaruppgifter.

5. ANSVAR VID KÖP AV TJÄNSTER VIA EASYQUOTE

EasyQuote är en förmedlingstjänst mellan Köpare och Leverantör, därmed skall köparen samt leverantörer ta ansvar för alla överenskommelser som sker via tjänsten.

EasyQuote ansvarar ej för affärsöverenskommelser som sker via förmedlingstjänsten. EasyQuote är därför inte med i någon part vid överenskommelsen och fri från samtliga ansvar och skyldigheter vid brist eller felaktigheter vid köp av tjänst via förmedlingstjänsten såsom skada, utebliven leverans, fel m.m.

6. ÄNDRADE VILLKOR

EasyQuote.se har alltid rätt att ändra de Allmänna Villkoren på EasyQuote.se om vi anser att det behövs. Det är användarens skyldighet att själv gå in och läsa de Allmänna Villkoren med jämna mellanrum. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av EasyQuote.se förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till användarna. Genom att fortsätta använda EasyQuote.se anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor. Om användare vill avsluta medlemskapet har användaren möjlighet att avregistrera sig från EasyQuote.se.

7. BETALTJÄNSTER

En del av funktionerna på EasyQuote.se är kostnadsfria medan andra är betaltjänster. EasyQuote.se kan komma att ändra satta priser liksom att i framtiden ta betalt för tjänster som idag är kostnadsfria. Vid ändringar i prisplanen skickas information ut till berörda medlemmar och informationen kommer att finnas tillgänglig på EasyQuote.se. Ingen medlem kommer i framtiden att få betala för en tjänst som idag är kostnadsfri utan sitt samtycke.

Leverantörer

DEFINITIONER

EasyQuote: EasyQuote AB. Organisationsnummer 556816-7208.

Leverantör: Den fysiska eller juridiska person som är ansluten till EasyQuote.se i syfte att köpa kontaktinformation till Slutkund.

Slutkund: En användare av EasyQuotes tjänster. Slutkunden använder EasyQuotes tjänster i syfte att hitta, jämföra och anlita leverantörer för ett uppdrag.

Tjänst: Den produkt eller tjänst som EasyQuote erbjuder Leverantör i Avtalet. Tjänsten har som syfte att hjälpa Leverantörer hitta Slutkunder. Särskilda villkor gäller för vissa tjänster och dessa lämnas i så fall som bilaga till dessa allmänna villkor.

ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor anses vara bindande från det datum Leverantör registrerat sig på EasyQuote.se

TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNST

Tjänsten tillhandahålls på webbplatsen EasyQuote.se och finns tillgänglig via internet dygnet runt under årets samtliga dagar.

EasyQuote arbetar ständigt med att förbättra tjänsten och uppdateringar av tjänsten utförs på sådant sätt att eventuella störningar begränsas. EasyQuote äger rätten att begränsa tillgängligheten för tjänsten i den omfattning som är nödvändig för ett förbättrande av tjänsten. Leverantör meddelas inom skälig tid innan eventuellt förbättringsarbete genomförs.

EasyQuote har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina förpliktelser enligt avtalet.

ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Leverantören ansvarar för att uppgifter och länkar som anges är riktiga och inte strider mot lag, samt att eventuella tillstånd som behövs enligt lag eller annan föreskrift har erhållits. EasyQuote har rätt att utan förvarning radera uppgifter som angivits av Leverantören samt logotyper om innehållet anses olämpligt.

Leverantören är skyldig att ersätta skada som förorsakas EasyQuote genom att Leverantören inte iakttagit avtalen eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Skadeståndet omfattar bland annat ombudsarvode, rättegångskostnader och viten samt övriga ersättningar.

EasyQuotes ansvar enligt detta avtal är begränsat till högst det belopp som Leverantör betalat för tjänsten. EasyQuote är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Leverantör och köpare av Leverantörs tjänster eller varor.

För det fall Tjänsten helt eller delvis inte är i bruk och det beror på omständigheter som EasyQuote helt eller delvis inte råder över har Leverantör inte rätt att kräva prisavdrag.

IMMATERIALLA RÄTTIGHETER

Genom att ladda upp användargenererat innehåll såsom uppgifter om Leverantör, text och bilder, ger du EasyQuote oinskränkt rätt att fritt förfoga över det användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. EasyQuote får även använda det användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

BETALNING OCH BETALNINGSVILLKOR

På EasyQuote betalar Leverantören endast när den svarar på en förfrågan från en Slutkund. EasyQuote tar inte ut någon avgift från Leverantör för att vara ansluten till tjänsten eller läsa förfrågningar från Slutkund. Leverantör behåller all förtjänst från vunnet jobb, EasyQuote tar således inte ut någon provision eller motsvarande.

Leverantör betalar för att skicka offerter med EasyQuote-krediter. EasyQuote-krediter kan köpas antingen i rabatterade kreditpaket eller styckvis för skickandet av endast en offert. Krediterina blir aldrig ogiltiga och om Slutkund inte öppnar Leverantörens offert inom 48 timmar återbetalas automatiskt krediterna till Leverantören.

Kreditpriset är angivet exklusive mervärdesskatt och kan betala med kort eller faktura. Vid betalning med faktura tillkommer en faktureringsavgift på 19 kr.

Vid försenad betalning har Easyquote rätt att ta ut inkassokostnader, påminnelseavgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

Easyquote äger rätt att överlåta fordringar enligt detta avtal samt överlämna fordringar till inkasso eller myndighet om betalning inte sker innan förfallodagen.

Om Leverantören trots betalningspåminnelse inte betalar sin faktura äger EasyQuote rätt att tillfälligt avbryta Tjänsten tills dess Leverantör fullgör sin betalning. Vid det fall Tjänsten tillfälligt avbryts kommer Leverantören inte längre kunna skicka offert till Slutkund och därmed inte använda redan köpta krediter.

ANVÄNDANDE

Kontaktuppgifter till offertförfrågningar kan köpas av maximalt 5 Leverantörer.

Kontaktuppgifter eller innehåll om offertförfrågningar som Leverantör tar del av genom Tjänsten är EasyQuotes egendom. Tjänsten får endast brukas av Leverantören för eget bruk och för ändamål som direkt och indirekt framgår av avtalen. Leverantör får därmed inte ge tredje part tillgång till information från EasyQuote eller på annat sätt använda tjänsten på ett sätt som direkt eller indirekt ger upphov till skada eller olägenhet för EasyQuote.

I händelse av att Leverantör bryter mot detta villkor äger EasyQuote rätt att kräva utebliven ersättning från Leverantör samt stänga av Leverantör från Tjänsten.

Tjänsten får ej direkt eller indirekt brukas av fysisk eller juridisk person som bedriver konkurrerande verksamhet till EasyQuote.

GRUNDKRAV

Leverantör förbinder sig att under hela tiden Leverantören är anslut hos EasyQuote inneha F-skattsedel samt ej ha skulder till Kronofogdemyndigheten, samt följa beslut och rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i händelse av tvist med Slutkund.

Uppfylls ej dessa villkor äger EasyQuote rätt att inaktivera Tjänsten tills dess att villkoren uppfylls. Leverantören kommer då inte kunna skicka offerter till Slutkunder till dess att tjänsten är återaktiverat . EasyQuote äger även rätt att informera Slutkund som utnyttjar Tjänsten om en Leverantör ej uppfyller dessa kriterier.

REKLAMATION AV KONTAKTINFORMATION

Köp av kontaktinformation kan reklameras om både telefonnummer och mailadress är felaktiga. Reklamation ska ske senast 48 timmar, räknat under helgfria vardagar, efter köpet genom att kontakta kundservice. Vid reklamation krediteras köpet till Tjänsten efter att reklamationsgrund kontrollerats och bekräftats av EasyQuote. Vid godkänd reklamation återbetalas de krediter Leverantören använde för att köpa Slutkunds kontaktinformation. Rätten att reklamera köp av kontaktinformation förfaller om EasyQuote bedömer att detta missbrukas av Leverantör.

REKLAMATION

Eventuella fel i Tjänsten som upptäcks av Leverantör måste reklameras skriftligen till EasyQuote inom sju dagar från det att Leverantör upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande.

FORCE MAJEURE

Part ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

Som befriande omständighet kan bl.a. anses lagändringar, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, krig, naturkatastrof eller fel i större tele- eller datanät.

ÖVERLÅTELSE

Leverantörs rättigheter och skyldigheter enligt de Användarvillkoren, med där tillhörande Tjänst, får inte helt eller delvis överlåtas på någon annan utan EasyQuotes skriftliga medgivande. Om Leverantör byter företagsform ska EasyQuote underrättas.

Om EasyQuote medger överlåtelse svarar den tillträdande Leverantören solidariskt med den frånträdande Leverantören för förpliktelser hänförliga till perioden före överlåtelsetidpunkten.

EasyQuote har rätt att helt eller delvis, utan samtycke från Leverantör, överlåta rättigheter och/eller skyldigheter.

MEDDELANDEN

Meddelande genom brev ska anses ha nått mottagaren på tredje vardagen efter avsändandet. Meddelanden genom telefax eller elektronisk post ska anses ha nått mottagaren omedelbart.

SEKRETESS

Parterna förbinder sig att inte avslöja sådan information som part mottagit från andra parten och som är att betrakta som den andra partens affärshemlighet eller på annat sätt att betrakta som konfidentiellt. Parterna skall också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas av parts anställda till utomstående. Material eller uppgifter som EasyQuote erhåller från Leverantör för att kunna tillhandahålla Tjänsten är aldrig att beakta som konfidentiella.

EasyQuote äger även rätt att använda av Leverantör tillhandahållna uppgifter så som, men inte uteslutande, namn, adressuppgifter och telefonnummer i syfte att tillhandahålla produktinformation och marknadsmaterial eller motsvarande om Leverantör inte särskilt har begärt att uppgifterna ska skyddas. Genom att använda EasyQuote godkänner du att dina uppgifter kan komma att överlåtas, leasas eller bytas. Det kan även förekomma att vi lämnar ut ovanstående uppgifter till företag/webbsidor vi samarbetar med. Syftet med detta utbyte kommer då vara att samarbetet ska främja användarna på EasyQuote.se. EasyQuote.se förbehåller sig även rätten att överlåta dina uppgifter i samband med försäljning av hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Vidare kan EasyQuote.se utan ditt tillstånd ge ut personliga uppgifter till andra företag eller myndigheter om aktuell lagstiftning kräver det eller om det krävs för att upprätthålla eller skydda EasyQuotes egendom eller kontraktsrättigheter. Adressuppgifter kan också användas för analys, utveckling och information. Det kan bli aktuellt att EasyQuote.se överlåter statistiska uppgifter till externt företag inom och utanför EU/EES för marknadsförings- och marknadsundersökningsändamål.

EasyQuote äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Leverantören har försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd. För det fall att EasyQuote skulle försättas i konkurs äger konkursboet träda i EasyQuotes ställe.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Tvist mellan parterna med anledning av de allmänna villkoren ska i första hand lösas genom förhandling parterna emellan. Om parterna inte kan enas ska tolkning och tillämpning av dessa villkor avgöras av svensk allmän domstol enligt svensk lag med Stockholms tingsrätt som första instans.